Komt u op deze pagina via een zoekmachine en ziet u geen knoppen aan de linkerzijde, klik dan op deze link www.vrouwenvelder.org
  Stamboom Familie Vrouwenvelder

 Wolfgang Frauenfelder  (1565) 1.Felix Frauenfelder (1585) 2.1Hans Conrad Frauenfelder  (1639) 3a1Benedikt Frauenfelder (1672) 4aa1H.C. Vrouwenvelder (1707) 5aaa1C. Vrouwenvelder (1743) 6aaaa7M.C. Vrouwenvelder (1775) 7aaaag1Cornelis Hermanus Vrouwenvelder (1808) 8aaaaga8Hendrikus Johannes Vrouwenvelder (1850) 9aaaagah6    10AAAAGAHF1    Johannes Catharinus Theodorus de Haas (1900)Antoinette Theodora Hendrica Maria de Haas (1902)Sophia Maria de Haas (1903)Franciscus Henricus de Haas (1905)Franciscus Henricus de Haas (1906)Hendricus Theodorus Johannes de Haas (1909)Wilhelmina Antoinetta Maria de Haas (1915)

    Sophia Cornelia Maria Vrouwenvelder

Deze foto zijn ter beschikking gesteld door: Jacques Jansen

Geboren te 's-Gravenhage op 27 juni 1873 om 09:00 uur.  Geboorteakte nr. 1743
Overleden, oud 68 jaar, te Amsterdam op 27 maart 1942.
Begraven aldaar op 31 maart op het R.K. Kerkhof  Sint Barbara.
Dochter van gezin 9AAAAGAH6.
 
Zij was getrouwd te 's-Gravenhage op 14 februari 1900 met Huwelijksakte nr. 675
 
Adrianus Albertus de Haas
Geboren te 's-Gravenhage op 29 september 1873 om 19:00 uur.  Geboorteakte nr. 2613
Overleden, oud 68 jaar, te Amsterdam op 27 maart 1942.
Begraven aldaar op 31 maart op het R.K. Kerkhof Sint Barbara.
Kantoorbediende/huismeester bij van Leer.
Zoon van Johannes Franciscus de Haas en Catharina Theresia 'sGravendijk.
 
Uit dit huwelijk :
 
1.   Johannes Catharinus Theodorus de Haas
Geboren te Amsterdam op 5 juli 1900.
Overleden, oud 17 jaar, te Blaricum op 28 augustus 1917.
 
2.    Antoinette Theodora Hendrica Maria de Haas
Geboren te Amsterdam op 4 januari 1902.
Zie verder gezin 11AAAAGAHFA2.
 
3.    Sophia Maria de Haas
Geboren te Amsterdam op 3 oktober 1903.
Zie verder gezin 11AAAAGAHFA3.
 
4.    Franciscus Henricus de Haas
Geboren te Amsterdam op 8 mei 1905.
Overleden te Amsterdam op 28 oktober 1905.
 
5.    Franciscus Henricus de Haas
Geboren te Amsterdam op 10 juni 1906.
Zie verder gezin 11AAAAGAHFA5.
 
6.    Hendricus Theodorus Johannes de Haas
Geboren te Amsterdam op 10 maart 1909.
Zie verder gezin 11AAAAGAHFA6.
 
7.    Wilhelmina Antoinetta Maria de Haas
Geboren te Amsterdam op 21 maart 1915.
Zie verder gezin 11AAAAGAHFA7.
 
 
 
 
 
De familie de Haas kwam uit de Schildersbuurt in Den Haag, het was een arm gezin. De familie Vrouwenvelder toont een heel ander beeld. Hendricus Johannes ( 1850- 1930) was boekhouder en de meeste kinderen van het gezin Vrouwenvelder- Richel hadden een goede opleiding . Drie zusters van Sophia waren onderwijzeres. Er werd altijd bij vermeld “ met hoofdakte” , in die dagen kennelijk iets heel bijzonders. Het gezin had blijkbaar een vrijzinnige levensopvatting. Veel kinderen van dit gezin zijn gescheiden, wat in die dagen niet zo gebruikelijk was. Van de familie Vrouwenvelder zijn nogal wat foto’s bewaard gebleven. Mede dank zij de heer Jansen.
 
 
is gemaakt in 1925 bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest
 
De familie de Haas-Vrouwenvelder 1925 bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest.
V.l.n.r. voorste rij .........................en achterste rij .............................. .
 
Sophia Cornelia Maria Vrouwenvelder, de oudste dochter,  was een uitzondering. Ze was niet gezond, ik denk dat ze epilepsie had, waardoor ze  nogal vreemd kon doen. Adrianus Albertus de Haas ontmoette haar toen hij jongste bediende was bij de kachelhandel Van Leer in Den Haag. 
De heer de Haas kwam in 1901 naar Amsterdam vanwege de verhuizing van het bedrijf waar hij werkte. Hij heeft ingewoond op het Rokin. Na hun huwelijk in februari 1900 vestigden de heer en mevrouw Vrouwenvelder zich eerst op de Van Lennepkade 92 (later op de Van Lennepkade 190). Mei 1911 verhuisde het gezin naar de Prins Hendrikkade 65 tegenover het Centraal Station, inwonend bij het bedrijf van Van Leer, een ijzerwarenhandel.
Voor de kinderen was het een ideale plaats met grote pakhuisruimtes en zolders midden in de stad waar van alles te beleven viel. Na pensionering betrokken beide ouders een benedenhuis in Amsterdam-West aan De Hoof 325. In 1942 zijn ze allebei daar door gasverstikking om het leven gekomen.
 
 
________________________
De Courant, Het Nieuws van den Dag
 
Bejaard echtpaar omgekomen, bij een gasstel zittend.
Voorzichtigheid blijft geboden,
 
AMSTERDAM, 27 maart 1943 --Twee bejaarde menschen, die vermoedelijk niet 
voldoende bedacht zijn geweest op de herhaalde waarschuwingen tegen het
gebruik maken van gastoestellen, tijdens de spertijden, zijn daarvan het
slachtoffer geworden. Het zijn de 68 jarige Amsterdammer De Haas en zijn
even oude echtgenoote, wonende aan den hoofdweg 325. Men heeft hen
hedenochtend dood in hun woning aangetroffen, zittend in hun stoel, als het
ware door het gas overvallen.
Het gas is een sluwe en laaghartige vijand.
Het grijpt zijn prooi het liefst in den slaap, wanneer alle waakzaamheid
geweken is. Ook in dit zoo ernstige geval van vergiftiging schijnt het
uitstroomen de gas de slachtoffers tijdens den slaap overvallen te hebben.
Gisteravond laat, omstreeks halftwaalf hebben bovenburen van het echtpaar -
dat het beneden huis bewoont - een scherpe lucht bemerkt. Zij hebben nog een
tocht door hun bovenhuis gemaakt en gezocht of er soms petroleum of benzine
hier of daar in een kast kon zijn weggevloeid. Ook hebben zij aan gas
gedacht doch daar alle kranen gesloten waren meenden  zij dat daarin niet de 
bron van de sterke lucht bestond. Een bewoonster kreeg zelfs een beetje hoofdpijn en
last van hartkloppingen.
Achteraf, doch te laat, is gebleken, dat het verradelijkke gas de oorzaak
was. Ieder in het huis van vier etages heeft zich ten slotte ter ruste
begeven. Behalve dan de beide bejaarde menschen in de benedenwoning, die
zich des avond al vroeg in de keuken begeven hadden om bij het gasstel wat
warmte te vinden, daar zij door hun kolenvoorraad heen waren. Zoo moet het
ten minste gegaan zijn, te oordeelen naar de ontdekking, die den volgenden
morgen werd gedaan. Een werkster verscheen omstreeks negen uur aan de woning
van de familie De Haas. Zij belde , doch niemand deed open. Een
bovenbuurvrouw, toch reeds ongerust daar zij nog niets had gehoord, en
opeens weer denken aan de scherpe lucht, die nog steeds in het huis hing,
waarschuwde daarop de politie. Deze drong de woning aan de achterzijde
binnen en in de keuken deed zij toen de vreselijke ontdekking, dat het
echtpaar het slachtoffer van het gas was geworden.
Er heerste een zware gaslucht en over de oorzaak van het gebeurde behoefde  men 
dus geen zweem van twijfel te koesteren. De G.G.D., die spoedig
hierna ter plaatse was, heeft het stoffelijk overschot van man en vrouw naar
het W.G. vervoerd.
Vermoed wordt, dat het echtpaar eerst vanmorgen is overleden.
Zooals vele gasverbruikers sedert het invoeren van de spertijden reeds
weten, blijft het gas wel eens zeer laag doorbranden. Hierin schuilt een
groot gevaar. Aanvankelijk blijft het gas dan nog aan en zoolang is er niets
aan de hand. Doch dikwijls ploft het dan ineens heelemaal uit. Komt er weer
enige druk, dan blijft het vuur natuurlijk weg. Het doodelijke gas blijft
vaak in het huis hangen. Het echtpaar De Haas is vermoedelijk in slaap
gevallen, terwijl het gasstel brandde. In den loop van den avond is het vuur
uitgegaan, doch niettemin schijnt toch opnieuw gas te zijn toegevoerd in de
morgenuren bij het eindigen van de spertijd, is ten slotte de volle stroom
weer komen opzetten en naar men aanneemt zijn de slachtoffers daarna
bezweken.
 
 
 
 
 

 
 
Volgens de wet op de privacy heeft u het recht te eisen uit deze gegevensbank te worden verwijderd. Als u opmerkingen heeft of als u wenst te worden verwijderd, neem dan contact op met de eigenaar van deze gegevensbank.

Dit zijn de zusters van  Adrianus Albertus de Haas. Links Mina, rechts Bets.

Bets woonde haar laatste jaren in het St.Elizabethbejaardenhuis aan de Mauritskade in Amsterdam-Oost.

-----------

Onderstaande bidprentjes van de Fam. de Haas en Catharina Teresia 'sGravendijk is een van onze  overgrootmoeders

Wilhelmina en Elisabeth de Haas zijn zusters van .......